DOĞUMSAL BRAKİAL PLEKSUS YARALANMALI ÇOCUKLAR DERNEĞİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Doğumsal Brakial Pleksus Yaralanmalı Çocuklar Derneği olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, siz değerli üyelerimizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.

KVKK kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek ya da sendika üyeliği, sağlık, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileriniz Doğumsal Brakial Pleksus Yaralanmalı Çocuklar Derneği ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler ve üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu minvalde kişisel veri toplama yöntemi ve vasıtaları aşağıdaki gibidir:

Dernek internet sitesi üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaretler, üyelik, kayıt işlemleri ile esnasında doldurulan belgeler vasıtasıyla, Derneğin üyelerine ilişkin olarak hizmet aldığı ve iş ilişkisi içerisinde anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler vasıtasıyla. Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

 1. Açık rızanızın bulunması,
 2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 3. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 4. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,
 5. Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 6. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 7. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

Toplanan Kişisel Verileriniz:

Sizlerden topladığımız Kişisel Veriler aşağıda belirttiğimiz işleme amaçlarıyla orantılı olarak işlediğimiz verilerinizdir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dâhilinde açık rızanıza binaen veya KVKK kapsamında hukuken izin verilen diğer hallerde Doğumsal Brakial Pleksus Yaralanmalı Çocuklar Derneği tarafından işlenmektedir:

Üyelik başvurularınız kapsamında kimlik, iletişim, finans (IBAN) , işlem güvenliği bilgileri, cinsiyet, doğum tarihi, meslek, eğitim, medeni durum ve sağlık verileriniz, özel gereksinimli çocuğunuz olması halinde, özel gereksinimli çocuğunuzun, kimlik, ad soyad, doğum tarihi, cinsiyet, verileri ve engel yüzdesi, fiziksel durum, mental durum, BP çeşidi, konuşma çeşidi vs. gibi sağlık verileri, (Hukuki sebep: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması,

Sözleşmenin kurulması:

Dernek tarafından çıkarılan bültene abone olmanız ve etkinliklere kayıt yaptırmanız durumunda, etkinliklerimiz ve satışta olan ürünlerimiz ile ilgili bilgilendirilmeniz amacıyla, açık rızanız olması halinde, kimlik ve iletişim verileriniz (Hukuki sebep: sözleşmenin ifası), Derneğimiz ile birlikte yürüttüğünüz projeler kapsamında, projelerin çalışmalarının sürdürülebilmesi amacıyla kimlik ve iletişim verileriniz (Hukuki sebep: Sözleşmenin kurulması ve ifası, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması) Üyelik ilişkisinin kurulması kapsamında aidat ödenmesi durumunda kimlik, iletişim, finans ve işlem güvenliği verileriniz, (Hukuki sebep: Sözleşmenin kurulması ve ifası, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması) Hukuki uyuşmazlıkların takibi ve giderilmesi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik, iletişim, hukuki işlem, üyelik işlem, işlem güvenliği verileriniz, (Hukuki sebep: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması), Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilmesi bağlamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla kimlik, iletişim, üyelik işlem, hukuki işlem, işlem güvenliği verileriniz, (Hukuki sebep: Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi).

Ayrıca, ödeme işlemlerinin tamamlanması amacıyla ve Doğumsal Brakial Pleksus Yaralanmalı Çocuklar Derneği  iş ortağı lisanslı şirketler tarafından kredi kartı ve banka kartı verileriniz (güvenlik tedbirleri çerçevesinde) işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Doğumsal Brakial Pleksus Yaralanmalı Çocuklar Derneği olarak, bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde, ihtiyaç duyulan işin niteliği ile sınırlı olmak kaydıyla Dernek Tüzüğünde yer alan amaçları yerine getirmek amacıyla Dernek’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Proje ortaklarına, alt hibecilere, denetçi, dernek ile hizmet sözleşmesi kapsamında çalışan tedarikçi, acente, danışman, ajans, çevirmen, mali müşavir gibi üçüncü kişiler ile kanunen yetkili kamu kurumlarına, icra ve yargı makamları, yasal takip süreçleriyle ilgili zorunlu kişi ve kurumlara, kanunen yetkili kişi ve kurumlara aktarılabilecektir.

Bununla birlikte Dernek olarak yürüttüğümüz projeler kapsamında merkezi yurtdışında bulunan fon verici kuruluşlara yürütülen işin mahiyetiyle sınırlı olmak kaydıyla kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin yurt dışına aktarımı ancak;

 • Açık rızanızın bulunması veya
 • Açık rızanızın temin edilmediği ancak Kanun’da belirtilen diğer veri işleme şartlarından bir veya birkaçının karşılandığı hallerde;
 • Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması,
 • Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda Doğumsal Brakial Pleksus Yaralanmalı Çocuklar Derneği’nin ilgili yabancı ülkedeki Veri Sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması kaydı ile gerçekleştirilebilecektir.

Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler:

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilmektedir.

Ayrıca, dijital ortamlarda yapılan eğitim, toplantı, konferans, panel ve görüşme amacıyla kullanılan yazılımların birçoğu internet ortamında hizmet sağlayıcılar aracılığıyla verilmektedir. Bu yazılımlara ait veri merkezleri, çoğunlukla yurt dışında olduğundan bu yazılımların kullanılması sebebiyle yurt dışına veri aktarımı söz konusu olabilmektedir.

Doğumsal Brakial Plekus Yaralanmalı Çocuklar Derneği resmi web sitesi, www.bpdernegi.org kullanıcıların siteyi nasıl kullandığını takip etmek, site faaliyetleriyle ilgili raporlama yapabilmek ve bu doğrultuda siteyi yetkinleştirmek için Google Analytics aracılığıyla çerezler kullanır. Google, bu bilgileri kendi adına işleyecek üçüncü taraflara da aktarabilmektedir. Google IP adresinizi, Google tarafından tutulan başka verilerle de birleştirebilir. www.bpdernegi.org web sitemizi kullanarak, yukarıdaki amaçlarla Google tarafından verilerinizin işlenmesine izin vermiş olmaktasınız.

İnternet tarayıcınızı bilgisayarınıza çerez kaydedilmek istendiğinde sizi uyarması veya çerezleri kaydetmemesi yönünde ayarlayabilirsiniz. Bu takdirde sitenin fonksiyonlarının kısmen veya tamamen işlevsiz hale gelebileceğini bilgilerinize sunarız.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Veri sorumlusu olarak bizden, kişisel verilerinizle ilgili olarak KVKK’nın 11. maddesi gereği,

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep

etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olduğunu tespit ettiğiniz durumda

düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinize ait bilgilerinizi değiştirmeniz veya silinmesini istediğiniz durumda verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Sahibi Olarak Haklarınızın Kullanılması

Veri sorumlusu olarak Derneğimize, KVKK’nın 13. Maddesi gereğince, kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda “Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form’u doldurarak ıslak imzalı kopyasını;

 1. Bize daha önce bildirdiğiniz kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle e-postanın konu kısmına ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi’’ yazılarak ‘’güvenli elektronik imza’’ ile imzalanarak info@bpderbegi.org elektronik posta adreslerimize e-posta ile,
 2. Noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü postayla, zarfın/tebligatın üzerine ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi’’ yazarak Hacı Celal Mh. Özcan Genç Cd. A.D. Yamaç Apt. No:17/D KARAMAN adresine göndererek veya
 3. Bizzat kendiniz, kurumumuzun Hacı Celal Mh. Özcan Genç Cd. A.D. Yamaç Apt. No:17/D KARAMAN

adresine gelerek iş bu başvuru formu ile birlikte kimliğinizi teşvik edici belge ile başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvurunuz üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilmiş ise kişi adına noter aracılığıyla çıkarılmış özel vekaletnamenin başvuru talebine eklenmesi gerekmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sahip olduğunuz haklara KVKK’nın 11.

maddesi ve başvuru sürecine ilişkin detaylara www.kvkk.com adresinden Veri Sorumlusuna

Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’den ulaşabilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin kurumumuz için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan talep edilebilir.

Veri Sorumlusunun Kimliği: Doğumsal Brakial Pleksus Yaralanmalı Çocuklar Derneği

İnternet Adresi: www.bpdernegi.org

Telefon Numarası: 0 [506] 471 42 92

Adres: Hacı Celal Mh. Özcan Genç Cd. A.D. Yamaç Apt. No:17/D KARAMAN

____________________________________________________________________________________________________________________________

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Açık Rıza Beyanı

Veri sorumlusu DOĞUMSAL BRAKİAL PLEKSUS YARALANMALI ÇOCUKLAR DERNEĞİ(Dernek) tarafından, Tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı, Üyelik işlemlerinin tamamlanması için, Dernek’e sözlü veya dijital ortamda bildirdiğim kimlik (isim, soyisim, TC kimlik numarası, doğum tarihi vb.), adres,telefon, eğitim durumu, e-posta, finans bilgileri (IBAN), ortalama aylık gelir,meslek, medeni durum, sağlık durumu, cinsiyet gibi sağlık verilerimin, özel gereksinimli çocuğum olması halinde, özel gereksinimli çocuğumun kimlik (isim, soyisim, TC kimlik numarası, doğum tarihi vb.), cinsiyet, engel yüzdesi, fiziksel durum, mental durum, BP Çeşidi, konuşma becerisi vb. gibi kişisel verilerinin, buna ek olarak, Dernek tarafından çıkarılan bültene abone olmam halinde ve etkinliklere kayıt yaptırmam durumunda, etkinlikler ve Dernek tarafından satışta olan ürünler ile ilgili bilgilendirilmem amacıyla kimlik ve iletişim verilerimin, tamamen özgür irademle işlenmesine izin verdiğimi,

Belirtilen kişisel verilerin Doğumsal Brakial Pleksus Yaralanmalı Çocuklar Derneği’ne aktarılmasına, kayıtlarına işlenmesine, kişisel veri niteliğinde olan bu veri ve görüntülerin; bilgilendirilmem amacıyla, bülten, dergi, gazete, kitapçık, aktivite ve toplantı duyurularından haberdar olmak ve her türlü iletişim kurmak için kaydedilmesine, kullanılmasına, silinmesini istemediğim sürece saklanmasına, Belirtilen kişisel verilerin Doğumsal Brakial Pleksus Yaralanmalı Çocuklar Derneği’ne ve Aydınlatma Metninde anılan gerçek ve tüzel kişiler tarafından işlenmesine, Avrupa Komisyonu ve Merkezi Finans ve İhale Birimi gibi sözleşme makamlarına iletilmesine, gerekli olduğu kadarıyla seyahat acentesi, kargo şirketi ve araştırma şirketleriyle paylaşılmasına özgür irademle açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Veri Sorumlusunun Kimliği DOĞUMSAL BRAKİAL PLEKSUS YARALANMALI ÇOCUKLAR DERNEĞİ(

İnternet Adresi: www.bpderneği.org Telefon Numarası: [0506] 471 42 92

Adres: HACI Celal Mh. Özcan Genç Cd. A.D Yamaç Apt.No:17/D KARAMAN