Amacımız

Dernek, Ülkemizde dil, din, irk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin Obstetrik Brakial Pleksus Palsili kısa ismi ile OBPP’li çocuklar ve aileleri başta olmak üzere tüm engelli bireylerin sosyal, kültürel, eğitim ve sağlık alanında haklarının savunucusu ve takipçisi olmak ve bu alanda toplumsal farkındalık yaratmak, Obstetrik Brakial Pleksus Palsi tanısı konmuş engelli bireylerin, ailelerinin ve tüm engellilerin eğitim, sağlık, sosyal, kültürel, sanatsal ve ekonomik alanlardaki faaliyetlerini etkinleştirerek, hukuki, mesleki vb. hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek, istihdam, sosyal hayata uyum, insan hak ve özgürlüklerinden maksimum düzeyde faydalanabilmelerini temin edecek tedbirleri almak, engellilere yönelik toplumsal ayrımcılığın önlenerek, bağımsız bireyler olarak hayata kazandırılmasını sağlamak, engelliliğe yol açan ve bilimsel olarak ispat edilmiş nedenlerin ortadan kaldırılması için her türlü tedbiri almak ve bu alanda çalışmalar yapmak, engelliler arasında dayanışmayı örgütlemek, eğitim kurumları, hastaneler ve rehabilitasyon merkezleri açmak veya açılmasına öncülük etmek, Obstetrik Brakial Pleksus Palsili çocuk ve bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla her alanda akademik ve kurumsal düzeyde işbirliğine dayalı bilgi ve teknolojilerin üretimini ve geliştirilmesini sağlayıcı girişimlerde bulunmak, kültürel ve sanatsal çalışmalarda; Bakanlıklar, Üniversiteler, Belediyeler, Valilikler ile diğer resmi ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak kurslar açmak, dernek bünyesinde tiyatro, müzik ve diğer sanat dallarında gruplar kurmak amacıyla kurulmuştur.

 

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,