ERGOTERAPİST SEHER TOK

 

DOĞUMSAL BRAKİAL PLEKSUS YARALANMASINDA ERGOTERAPİ

Ergoterapi Nedir?
Ergoterapi kişinin istek ve ihtiyaçlarına uygun, anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir.
Ergoterapi müdahaleleri kişi merkezli yaklaşımları benimseyerek, bireylerin yaşamlarının kolaylaşması, iyileşmesi ve kalitesinin artmasını hedeflemektedir.
Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanmasında Ergoterapi
Obstetrik brakial pleksus yaralanması rehabilitasyonunda ergoterapi uygulamalarının rolü; kişi için anlamlı günlük yaşam aktivitelerine katılım ile kişinin fiziksel ve emosyonel performansını en üst seviyeye çıkarabilmek ve sosyal katılım yeteneğini geliştirmesini sağlamak.

Ergoterapist çocuğun günlük hayatta bağımsız bir şekilde görevlerini gerçekleştirmesini, ilgi ve dikkatini sürdürmesini, ince-kaba motor becerilerinin ve duyusal sistemlerinin gelişmesini amaçlar.
Her çocuk durumdan farklı şekillerde etkilenir ve ortaya çıkan sorunlarda farklılık gösterir. Ergoterapist bu durumu göz önünde bulundurarak çocuğun yaşına ve gelişimine paralel olarak duyusal gelişimini, dil gelişimini, kas gelişimini, iletişim, sosyal ve bilişsel gelişimini değerlendirip çeşitli aktivitelerle destekler.

Ergoterapist çocuğun bulunabileceği tüm yaşam alanlarında (okul,ev, toplum..) çocuğun en üst düzeyde bağımsız bir birey olmasını amaçlar. Çocuğun problem çözme, olaylar karşısında karar verme, aktivite sırasında güç, koordinasyon ve denge becerilerinin gelişmesini ve bu sayede kendi kendine yetebilen, üretken, bağımsız bir birey olmasını hedefler.

Brakial pleksus hasarı almış çocuklarda çoğu zaman el-göz koordinasyonunda sorunlar, denge problemleri, postüral kontrolde zorlanma, günlük yaşam aktivitelerinde ( giyinme, yemek yeme, ödev yapma vb.) zorlanma görülebilir. Ergoterapi değerlendirmeleri ile bu sorunlar tespit edilip, uygun müdahale yöntemleri uygulanır.

Ergoterapist çocuğun üst ekstremite fonksiyonunu en üst seviyeye çıkarmayı, etkilenen koldaki hareket aralığını korumayı  ve o kolun gücünü ve işlevini arttırmayı amaçlar. Etkilenen kolda maksimum düzeyde duyusal farkındalığı sağlamak için uygun duyusal uyaranlar verir. Yaşına uygun anlamlı ve amaçlı aktivitelerle-oyunlarla etkilenen kolun olabildiğince etkin kullanımını sağlar. Aileye uygun gelişim becerilerini teşvik etmek için ev egzersizleri ve aktiviteleri sunar. Motor becerilerin korunması ve geliştirilmesini, güç, simetri ve koordinasyonu iyileştirmek için terapötik aktiviteleri, gelişimsel faaliyetlerin takibi ve normal gelişimin desteklenmesi için teröpatik aktiviteler sunar. Mevcut
iyilik durumu ile hayata adaptasyonu sağlar.
Terapist yaptığı aktiviteleri kişisel hijyen, boş zaman, oyun ve spor aktiviteleri gibi belirli günlük yaşam aktivitelerine transfer eder. Bu sayede aktivite sınırlamalarının ve katılım kısıtlamalarının azalması, akranlarıyla günlük çevrelerinde daha fazla bağımsızlığı teşvik eder.

Ergoterapistler ebeveynler ile ortak hareket eder. Müdahale seçeneklerini çocuğun ve ebeveynin hedeflerine, tercihlerine dayalı iyileştirme potansiyeline uyacak şekilde seçer ve uyarlar. Bu sayede aile çocuğu etkilenen üst ekstremiteyi olağan ortamlarda nasıl kullanmaya teşvik edebileceğini bilir, günlük yaşamın bimanuel aktivitelerinin yürütülmesinde yaşam kalitesini artırarak daha zengin ve daha çeşitli fırsatlar yaratır.
Obstetrik brakial pleksus yaralanmasında üst ekstremite fonksiyonelliğin yanında  çocukların duyusal sistemlerinde de problemler yaşanabiliyor. Özellikle dokunma duyusu,  beden farkındalığı(proprioseptif) duyusu ve hareket(vestibüler) duyusunda sorunlar yaşanıyor.
Brakial pleksus hasarı olan çocuklarda duyu bütünleme tedavisi; denge ve motor fonksiyonlarda dengeyi iyileştirmede ve fonksiyonel bağımsızlığı arttırmada etkilidir.